ALGEMENE VOORWAARDEN - AIRCLIMA BV

ALGEMENE VOORWAARDEN – AIRCLIMA BV

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met en door Installatiebedrijf Air.clima, gevestigd in Kontich.
  Hierna te noemen Air.clima.
 • 1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als aanvaarding van Air.clima zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Air.clima afwijkende zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1.3 De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere aankoopvoorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge toezeggingen door Air.clima zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Algemene voorwaarden van onderaannemers en/of derden

 • 3.1 Air.clima aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 • 3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Air.clima onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
 • 3.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Air.clima aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4: Overeenkomst

 • 4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Air.clima door zijn schriftelijke bevestiging.
 • 4.2 Elke met Air.clima aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Air.clima zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
 • 4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht, enz…., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Air.clima bij de opdracht verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
 • 4.4 Het risico van vergissen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 • 4.5 Iedere wijziging in de loop van de uitvoering van de werken moet schriftelijk voorgesteld en aanvaard worden. Indien dit, desgevallend een vermindering van de overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd van 10% van deze vermindering, ten titel van winstderving.

Artikel 5: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel of onderaannemers van Air.clima binden Air.clima niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

 • 6.1 op alle door Air.clima verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Air.clima zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • 6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Air.clima zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 • 6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,00, onverminderd Air.clima zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7: Tekeningen

 • 7.1 het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Air.clima zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Air.clima zijn eigendom.
 • 7.2 Als Air.clima opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Air.clima verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarden dat de door Air.clima te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
 • 7.3 Air.clima zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Air.clima is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Air.clima zijn producten en diensten.

Artikel 8: Leveringstermijnen

 • 8.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Air.clima schriftelijk in gebreke te stellen.
 • 8.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Air.clima zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
 • 8.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
 • 8.4 De uitvoeringstermijnen, vastgelegd in de overeenkomst, worden verlengd:
  – indien de werken van de aannemer vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen, of de bouwheer;
  – indien belangrijke wijzigingen in de loop van de werken werden beslist door de klant;
  – indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd;
  – indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de werken veroorzaakt.

Artikel 9: Uitvoering van de werken

 • 9.1 De werken worden uitgevoerd op de openingsdagen en op de uren voorzien door de sociale wetgeving in voege. De overuren worden berekend overeenkomstig de van kracht zijnde sociale wetgeving.
 • 9.2 De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • 9.3 De inrichting van de toegangswegen en de lokalen wordt verricht door de klant, te zijnen laste en onder zijn volledige aansprakelijkheid. Hij is gehouden ons te verwittigen zodra deze werken voltooid zijn opdat ons personeel op gepaste tijd zou kunnen gestuurd worden en de werken beginnen. De klant zal een lokaal ter onze beschikking stellen, bestemd als refter voor ons personeel, een vestiaire- lavabo, gemeenschappelijke ruimten en een droog lokaal, uitsluitend voor ons gebruik, bestemd als opslagplaats voor onze werktuigen en materieel.

Artikel 10: Prijzen

 • 10.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 • 10.2 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
 • 10.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend, volgens volgende formule:
  p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) waarbij:p = het aangepast bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de sociale lasten en verzekeringen, alsook de prijsschommelingen van de materialen;
  P = het op basis van het contract vastgestelde bedrag van de staat;
  s = het gemiddelde uurloon bepaald door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf (cat. D), van kracht tijdens de in de vorderingsstaat beschouwde maandperiode, verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum;
  S = het gemiddelde uurloon bepaald door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf (cat. D), van kracht tien dagen voor de datum van de offerte (of: die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld), verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum;
  i = het indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de in de vorderingsstaat beschouwde periode;
  I = het indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de datum die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1 Air.clima is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;
  e. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijkse gebruik;
  f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 • 11.2 Air.clima is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Air.clima of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de door hem opgedragen werkzaamheden.
 • 11.3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
 • 11.4 Air.clima zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van de opdrachtgever te vergoeden.
 • 11.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschap, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Air.clima.
 • 11.6 Indien de klant ons een materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materieel of procédé.

Artikel 12: Verplichtingen van Air.clima

 • 12.1 Air.clima is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 • 12.2 Air.clima aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 13: Verplichtingen van de opdrachtgever

 • 13.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Air.clima tijdig kan beschikken;
  a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) één en ander op aanwijzing van Air.clima.
  b. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd,
  c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen werktuigen.
  d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie,
  e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
 • 13.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
 • 13.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige uitvoering daarvan.
 • 13.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Air.clima voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Risico-beperking

 • 14.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
 • 14.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 15: Meer- en minderwerk

 • 15.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 • 15.2 Door Air.clima te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Materialen

 • 16.1 Tenzij anders is overeen gekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 • 16.2 Goederen die Air.clima tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

Artikel 17: Aanbetaling

Air.clima is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Air.clima de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 18: Annuleren

 • 18.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Air.clima reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Air.clima gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Air.clima als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Air.clima te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 • 18.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Air.clima zich alle recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 • 18.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen de opdrachtgever en Air.clima schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 19: Uitbesteden van werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Air.clima om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20: Overmacht

 • 20.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Air.clima of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Air.clima, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Air.clima, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Air.clima overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichtingen tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • 20.2 Air.clima is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21: Oplevering

 • 21.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Air.clima dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en geïnstalleerde in gebruik heeft genomen.
 • 21.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Air.clima niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog of andere bijzondere omstandigheden, zoals o.a. in het artikel “overmacht” is genoemd.
 • 21.3 Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.
  Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
  De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.
  De definitieve oplevering gebeurt 12 maanden na de voorlopige oplevering, zonder enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Artikel 22: Klachten

 • 22.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Air.clima terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de (op)levering Air.clima wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klachten.
 • 22.2 Air.clima dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 • 22.3 Indien de klachten naar het oordeel van Air.clima juist zijn, zal Air.clima hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 23: Garantie

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Air.clima aan de opdrachtgever garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Air.clima zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien Air.clima na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Air.clima niet zelf vervaardigt, verleent Air.clima nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.

Artikel 24: Eigendomsvoorbehoud

 • 24.1 Zolang Air.clima geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder inbegrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Air.clima.
 • 24.2 Air.clima heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 • 24.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25: Wanprestaties en ontbinding

 • 25.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 • 25.2 Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal Air.clima ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
 • 25.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Air.clima eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft het land van oorsprong metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Air.clima op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 26: Facturatie – Betalingen

 • 26.1 Betaling dient te geschieden binnen de 14 dagen bij ontvangst van factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 26.2 Air.clima is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,00% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 • 26.3 Air.clima is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 • 26.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Air.clima zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 • 26.5 Elke betwisting of klacht betreffende een factuur moet geformuleerd worden binnen de acht dagen na factuurdatum.

Artikel 27: Toepasselijk recht – Arbitrage – Jurisdictie

 • 27.1 De ongeldigheid of ondoeltreffendheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de ongeldigheid of ondoeltreffendheid of verbreking van de overeenkomst. De partijen verbinden zich om de ongeldige of ondoeltreffende clausules te goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.
 • 27.2 Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen, zelfs indien één van de partijen bij de overeenkomst een buitenlandse nationaliteit heeft.
 • 27.3 De partijen zullen slechts beroep doen op arbitrage in geval dit uitdrukkelijk werd bepaald.
 • 27.4 Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd voor de betwistingen tot welke de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven.